Fitness

 

 

 

FITNESS

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Mieszkańców na fitness przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym na ul. Słonecznej 13 w Brzozowie.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Piatek – 13.00 – 21.00

Wtorek, Czwartek  – 07:00 – 15:00

Bilet jednorazowego wejścia – 5 zł dla wszystkich

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS


I.CZĘŚĆ OGÓLNA.

 1. Przed skorzystaniem z klubu fitness należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Wszystkie osoby korzystające z fitness winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
 4. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń fitness wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 5. W klubie fitness obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie klubu.
 6. W fitness zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów, zaśmiecania , brudzenia, hałasowania, niszczenia wyposażenia fitness.
 7. MOSiR Brzozów zastrzega sobie prawo do dysponowania czasem pracy, zmian organizacyjnych, itp.
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, klub nie ponosi odpowiedzialności.
 9.  

II.ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU FITNESS

 1. W zajęciach klubu fitness mogą ćwiczyć osoby nie mające żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania z urządzeń znajdujących się w klubie.
 2. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na oparciach urządzeń.
 3. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.
 4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi klubu lub obsłudze technicznej.
 5. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
 6. Zabrania się osobom ćwiczącym  przestawiania urządzeń treningowych ,oraz urządzeń technicznych takich jak sprzęt audio itp. wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 7. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 8. Osoby korzystające z urządzeń treningowych na własną rękę, czynią to na swoją odpowiedzialność.
 9. Zabrania się używania sprzętu w fitness poza zajęciami i bez pozwolenia kierownika zespołu basenów.
 10. Wszystkie uwagi lub sugestie dotyczące klubu mogą być składane w formie pisemnej w kasie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY. 

 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w fitness – MOSiR Brzozów nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu fitness i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – MOSiR w Brzozowie nie ponosi odpowiedzialności.

ROZMIAR CZCIONKI

Facebook