Stadion

 Kontakt:  Brzozów, ul. Legionistów 3,   tel. 134341527,    e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl

REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

MOSiR W BRZOZOWIE

 1. Stadion lekkoatletyczny jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Brzozów. Nadzór nad bieżnią oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
 2. Godziny otwarcia obiektu mogą ulegać zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie, warunki atmosferyczne)
 3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień oraz do uwag właściciela.
 5. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.
 6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystającego z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o bieżnię oraz wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie obiektu.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.
 9. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym przez MOSiR.
 10. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.
 11. Na bieżni ZABRANIA SIĘ:
 12. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów niesportowych,
 13. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach itp.,
 14. Niszczenia urządzeń sportowych i powierzchni tartanowej,
 15. Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
 16. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia,
 17. Zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 18. Przeszkadzania innym użytkownikom bieżni,
 19. Korzystania z bieżni osobie małoletniej poniżej 13 roku życia bez opieki osoby dorosłej,
 20. Korzystania z bieżni w trakcie imprez sportowych odbywających się na bieżni lub płycie głównej boiska
 21. Wprowadzania zwierząt
 22. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.
 23. Kierownik obiektu lub osoba dyżurująca może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 24. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR-owi i osobom trzecim
 25. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 27. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego można zgłaszać w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 w administracji obiektu.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

 

Stadion przed rewitalizacją:

Stadion po I etapie rewitalizacji:

SKATE PARK

REGULAMIN SKATEPARKU, BRZOZÓW ul. Legionistów 3

 1. Skatepark jest czynny codziennie
 2. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. Od użytkowników skateparku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy.
 5. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach, hulajnodze lub rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.
 6. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, barki, łokcie i nadgarstki jest zabroniona. Osoby nie posiadające w/w zabezpieczeń korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków jest zabronione.
 9. Zabrania się:
 • Palenia tytoniu podczas korzystania ze skateparku
 • Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skateparku
 • Przebywania po spożyciu alkoholu, bądź innych używek na terenie skateparku
 • Wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skateparku
 • Używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę)
 • Wrzucania przedmiotów mogących stworzyć stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skatepark
 1. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione.
 2. Jazda na deskorolce, rolkach, hulajnodze i BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 3. Ryzyko związane z amatorskim i zawodowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik. Administrator skateparku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie jak i mieniu, wynikłe z użytkowania ze skateparku.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PAMIĘTAJ!!!

NIC NIE CHRONI CIEBIE PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI, NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA

GALERIA

 

 

ROZMIAR CZCIONKI

Facebook