Zapraszamy na „ślizgawkę”

Stadion MOSiR, ul. Legionistów 3

Godziny otwarcia: 9:00 – 19:00

REGULAMIN ŚLIZGAWKI

 1. Organizatorem „ślizgawki” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie.
 2. Przed wstępem na „ślizgawkę” należy zapoznać się z niniejszym regulaminem ślizgawki. Wstęp oznacza akceptację postanowień regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. „Ślizgawka” czynna w godzinach 9:00 – 19:00
 4. Ze „ślizgawki” mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 5. Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem jazdy na łyżwach, które wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia wypadków i odpowiadają za swoje bezpieczeństwo.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała oraz uszkodzenia przedmiotów osobistych powstałe podczas korzystania ze „ślizgawki”.
 7. Na tafli lodowej należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze „ślizgawki” tylko pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej będącej na łyżwach. Organizator ślizgawki nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 9. Korzystający ze „ślizgawki” są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom obsługi MOSiR.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, pozostawione na obiekcie w czasie „ślizgawki”.
 11. Zabrania się wstępu na „ślizgawkę” osobom po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Na „ślizgawce” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze „ślizgawki”. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na „ślizgawkę”.
 14. Na „ślizgawce” obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 15. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 16. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 17. Liczba miejsc na „ślizgawce” jest ograniczona, jednorazowo może korzystać maksymalnie 15 osób

ZAKAZ

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i podcinania innych uczestników ślizgawki.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Wprowadzania zwierząt.
 4. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami, torbami, itp.
 5. Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia oraz spożywania posiłków, wnoszenia puszek i butelek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Rzucania śnieżkami.
 7. Siadania na bandach lodowiska.
 8. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 9. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 10. Skargi i wnioski można zgłaszać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00