I Wakacyjny Turniej Szachowy w Brzozowie

I Wakacyjny Turniej Szachowy w Brzozowie

  Komunikat organizacyjny

 

  1. Organizatorzy i fundatorzy nagród

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

-Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie

  1. Cele

-Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań oraz

zagospodarowanie wolnego czasu w czasie wakacji

-Dalsza popularyzacja szachów

-Wyłonienie najlepszych szachistów

III. Termin i miejsce

-Turniej odbędą się w dniu 06.07.2019 r. w sali Szkoły

Podstawowej nr 1  w Brzozowie ul. Parkowa 5

Program zawodów:

06.07. godz. 8.45 – odprawa techniczna

9.00 – rozpoczęcie turnieju

  1. Uczestnictwo

-W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni w rocznikach 2005-2009 – I grupa i 2010 i młodsi – II

grupa, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund .

Czas gry 15 minut na zawodnika.

  1. Sprawy organizacyjne

-W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

Potwierdzenie udziału należy dokonać na adres e-mail: kkozubal@op.pl do dnia 05.07.2019r.

Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową.
Sędziów zabezpiecza organizator. Sędzią głównym zawodów będzie Kazimierz Kozubal ( FA ).

Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy i sędzia główny

na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników

odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

  1. Nagrody

– Za miejsce 1 – 3 w grupie ( osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymają pamiątkowe dyplomy i    medale.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest organizatorem turnieju Starostwo Powiatowe w Brzozowie, w celu: związanych  z organizacją niniejszego wydarzenia, wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.