REGULAMIN i INFORMACJE

 

Co amatorski klub daje biegaczowi?

BKB

Jedna z najczęstszych motywacji, którą wymieniają członkowie amatorskich klubów biegowych, gdy pyta się ich, dlaczego przyłączyli się do grupy, to właśnie…motywacja.
Człowiekowi samemu często ciężko się zmobilizować, a świadomość, że ktoś na ciebie czeka, daje bardzo wiele !
Innym ważnym powodem, dla którego biegacze decydują się biegać w grupie lub choćby żyć w jakiejś biegowej społeczności, jest chęć dzielenia się wspólną pasją.
Poszukiwania klubu biegowego rozpoczynają też ci, którzy chcą po prostu przynależeć do jakiejś społeczności.
Niektórzy wstępują do klubów po to, żeby poznać nowych ludzi, a także mieć towarzystwo na treningach.
Niektórzy, jako powód wstąpienia do klubu podają chęć promowania biegania. Wiadomo – w grupie siła! Łatwiej zwrócić uwagę na wesołą gromadę niż na pojedynczego biegacza, choćby pot lał się z niego strumieniami.
ZALETY i PLUSY klubu biegacza:
 • wsparcie, kiedy pojawiają się problemy i kontuzje
 • towarzystwo na treningach
 • przebywanie i rozmowy z ludźmi o wspólnej pasji
 • wspólnota, z którą można się utożsamić
 • motywacja do treningów i podnoszenia poziomu sportowego
 • rywalizacja
 • satysfakcja z reprezentowania grupy
 • możliwość porównania swoich wyników z osiągnięciami innych
 • podejrzenie metod treningowych innych biegaczy
 • znalezienie osób biegających w podobnym tempie
 • wsparcie innych biegaczy z klubu podczas zawodów
 • pomoc w stawianiu pierwszych biegowych kroków
 • wymiana doświadczeń biegowych i fachowej wiedzy.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Regulamin funkcjonowania sekcji

„Brzozowski Klub Biegacza”

I.Cel działania

 1. Oficjalna nazwa Klubu to Brzozowski Klub Biegacza. Można używać skrótu BKB.
  2. Sekcja sportowa MOSiR funkcjonująca pod nazwą Brzozowski Klub Biegacza zrzesza amatorów, sympatyków biegania pochodzących głównie z terenu miasta Brzozowa i gminy Brzozów.
  3. Celem sekcji jest:

– działalność na rzecz zdrowego trybu życia poprzez propagowanie najprostszej formy aktywności fizycznej, jaką jest bieganie, pod różnymi jego postaciami i formami wśród członków Brzozowskiego Klubu Biegacza a także w środowisku, w którym działa Klub.
– popularyzacja biegania krótkodystansowego i długodystansowego, jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,

– miejsce wymiany doświadczeń i źródło wiedzy o bieganiu i związanych z nim zagadnieniach.
– wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej
– masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz miasta Brzozów jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu
– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody na miarę środków finansowych oraz przejazd busem na wybrane imprezy biegowe
4. Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez dyrektora MOSiR
5. Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich członków.

II. Przynależność

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto:
a) wyrazi chęć przynależności do Klubu
b) rozumie i akceptuje cele i zasady działania Klubu oraz respektuje Regulamin Klubu, wypełniając deklaracje członkowską

1.Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi, o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez członków sekcji podczas zawodów sportowych.

2.Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu deklaracji członkowskiej.

3.Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować Brzozowski Klub Biegacza również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie oznacza określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym oraz udział w zawodach w stroju klubowym Brzozowskiego Klubu Biegacza
4.We wszystkich biegach członek Brzozowskiego Klubu Biegacza bierze udział na własną odpowiedzialność co poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są opiekunowie prawni.

III. Obowiązki zawodnika

1.Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji i możliwości.
2.Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych zawodach biegowych.
3.Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich rekordów życiowych na wszystkich dystansach.
4.Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych.
5.Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w ustalonym wcześniej terminie.

6.Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku rezygnacji z członkostwa.
7.Niezwłoczna deklaracja, co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani listownie, telefonicznie, za pomocą SMS lub email. W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.
8.W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, koszt opłaty startowej w kolejnej imprezie lub imprezach ponosi sam zawodnik do wysokości kwoty poniesionej przez klub.
9. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego. W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania, a koszty spóźnionego zawodnika jak dojazd i wpisowe pokrywa on w swoim zakresie.
10.Godne reprezentowanie barw Brzozowskiego Klubu Biegacza oraz stosowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
11. Reprezentowanie barw Brzozowskiego Klubu Biegacza również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na własny koszt.

IV. Ewidencja startów

 1. Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.
  2. Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania na zakończenie sezonu biegowego.

V. Nagrody

1.W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:
– najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 5, 10, 15, i 21 km),
– najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 5, 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek),
– najlepszy maratończyk (decyduje uzyskany czas na atestowanej trasie 42km),
– za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach Brzozowskiego Klubu Biegacza ,
– za ukończenie pierwszego maratonu w barwach Brzozowskiego Klubu Biegacza
– najaktywniejszy zawodnik (decyduje ilość zaliczonych biegów w sezonie).
2.Nagroda ma formę pamiątki- pucharu lub statuetki, a okresem, za który dokonuje się podsumowania jest styczeń-grudzień każdego roku.
3.Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego.

VI. Rezygnacja z członkostwa

1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w Brzozowskim Klubie Biegacza w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie instruktora MOSiR oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.
2.Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili, jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.