Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie , ul. Legionistów 3, 36-200 Brzozów reprezentowanym przez Pana Dyrektora Bogdana Dytko.
  2. Inspektorem ochrony danych w MOSiR jest Pani Małgorzata Romańczyk, e-mail: inspektor@mosirbrzozow.pl
  3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego, zabezpieczenia obiektów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO
  4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres ,po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

– ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art.18 RODO;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Monitoring Ochrona danych osobowych