Ochrona danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH / KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie (dalej jako „MOSiR” lub „jednostka”) reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie w osobie Bogdana Dytko. Mogą się Państwo kontaktować z nasza jednostką w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Legionistów 3, 36 – 200 Brzozów.

przez e-mail: dyrektor@mosirbrzozow.pl

telefonicznie: (13) 43 440 15

 1. Inspektor ochrony danych

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych nasza jednostka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która spełnia rygorystyczne warunki prawne i moralne (określone przepisami prawa), z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Romańczyk Małgorzata adres: ul. Legionistów 3, 36 – 200 Brzozów.

przez e-mail: inspektor@mosirbrzozow.pl;

telefonicznie: (13) 43 440 15

 1. Podstawa prawna.

Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, określonych w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako RODO);
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Nasza jednostka będzie przetwarzać dane osobowe, aby w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zawartymi umowami wypełniać swoje obowiązki, do których należą m. in.:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Brzozów;
 • świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji dla zakładów pracy, szkół, stowarzyszeń z terenu gminy oraz z poza terenu;
 • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami kulturalnymi w zakresie organizacji masowej kultury fizycznej i sportu;
 • administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi jak również zagospodarowanie w tym zakresie;
 • prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, sport i rekreację w szczególności przez:
 • organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych;
 • organizowanie masowych zawodów i imprez spartakiadowych;
 • organizowanie, lub współorganizowanie imprez zleconych poprzez zainteresowane organizacje i instytucje;
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów, związków sportowych, organizacji sportowych i osób indywidualnych.
 • pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontów  i konserwacji własnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
 • szkolenie i prowadzenie młodzieżowych drużyn sportowych.
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczo – rozrywkowej na obiektach własnych.
 • prowadzenie działalności gospodarczej i reklamowej w zakresie działania MOSiR.
 • organizacja i obsługa targowisk na obiektach MOSiR jak również wskazanych przez Rade Miejską w Brzozowie;
 • prowadzenie kampingów i pól namiotowych zlokalizowanych na terenach własnych
 • promocja działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m. in.:
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 994);
 • ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. z dnia 21 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 226, poz. 1675);
 • Statut Gminy Brzozów;
 • Statut Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Brzozowie;
 • udzielona zgoda.
 1. Uzyskiwanie danych osobowych do podmiotów trzecich.

W ramach wykonywanych czynności może okazać się koniecznym uzyskanie danych osobowych od podmiotów trzecich, np. organów administracji rządowej (samorządowej) lub sądów.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Nasza jednostka będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Nasza jednostka będzie przekazywać dane osobowe:

 • Uprawnionym służbom i organom (np. policji, straży pożarnej);
 • Innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • Naszym pracownikom,
 • Dostawcom i Usługobiorcom MOSiR, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT;
 • Innym Dostawcom i Usługobiorcom, np. wykonawcom prac remontowych czy instalacyjnych, Kancelariom Prawnym odpowiedzialnym za obsługę prawną oraz prowadzenie spraw sądowych.

Wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawowe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (jedynie w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od naszej jednostki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, przysługuje Państwu uprawnienie do kontaktu z naszą jednostką lub naszym inspektorem ochrony danych (dane w pkt 1 i 2 powyżej).

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania .

Prawo wycofania zgody.

Jedynie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody  – istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

MOSIR Ochrona danych osobowych