Regulamin

 

Regulamin 

1. Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Brzozowie przy ul. Słonecznej 13, administrowanym przez miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie.

2. Basen jest czynny  w miesiącach od czerwca do września .Godziny otwarcia basenu uzależnione są od pogody.

3. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

4. .Do korzystania z basenu i urządzeń znajdujących się na jego terenie uprawnione są osoby które zakupiły bilet wstępu  w kasie. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na basenie ,licząc od momentu zakupu biletu wstępu na basen do momentu wyjścia z terenu basenu.

5. .Bilet wstępu należy zachować i okazać na każde wezwanie pracowników basenu, którzy upoważnieni są również do wydawania zaleceń porządkowych przebywającym na w/w terenie.

6. .Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

7. Na terenie basenu zabrania się palenia papierosów, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

8. Wprowadzanie zwierząt, rowerów, motorowerów i motocykli na teren basenu jest zabronione.

9. Zabrania się przebywania na terenie basenu poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych.

10. Na terenie basenu zabrania się rozpalania ognisk oraz grilli.

11. Za przedmioty pozostawione bez opieki oraz przedmioty pozostawione w szatni  kierownictwo oraz pracownicy basenu nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Korzystanie z leżaków, sprzętu sportowego na terenie basenu następuję za osobną opłatą.

13. Osoby uszkadzające i niszczące mienie znajdujące się na terenie basenu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną.

14. Osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do szanowania urządzeń rekreacyjno-sportowych, zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.

15. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z terenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

16. Wyżej wymienione przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na terenie basenu.

17. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi basenu: książka skarg i wniosków znajduje się w kasie.

Regulamin basenu pływackiego i rekreacyjnego

1. Osoby korzystające basenu obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur.

2. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym  z emblematem WOPR.

3. Osoby korzystające z basenu obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

5. Skakać do wody można jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. słupków startowych za wyraźnym zezwoleniem  ratowników.

6. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem regulaminu oraz zgłosić grupę ratownikowi.

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8. Osobom znajdującym się na terenie basenu nie wolno:

a)       przekraczać granicy strefy (dla umiejących pływać), jeżeli nie posiadają umiejętności  pływackich

b)       wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga Czerwona.

c)       niszczyć urządzeń i sprzętu basenu.

d)       zakłócać wypoczynku kąpieli innych osób, a w szczególności:

 • zakłócać spokój, popychać i wrzucać innych osób do wody
 • zaśmiecać i brudzić terenu basenu
 • biegać

Regulamin zjeżdżalni

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem, należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda, zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd można rozpocząć  tylko po zapaleniu się zielonego światła
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 6. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 9. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
 11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu   i innych.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
 14. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność

Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna), korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom poniżej 10-ciu lat.