Regulamin Sekcji Sportowej Koszykówki

Regulamin Sekcji Sportowej Koszykówki

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie

Przepisy ogólne:

Sekcja sportowa koszykówki funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

Siedzibą sekcji sportowej koszykówki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, obiekt przy ul. Legionistów 3.

Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje Dyrektor MOSiR w Brzozowie.

Zasady działania:

Sekcja sportowa służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci w zakresie koszykówki oraz promowanie tej dyscypliny na terenie Gminy Brzozów.

Do szczegółowego zakresu działania sekcji należy:

– prowadzenie naboru, szkolenie dzieci i młodzieży,

– reprezentowanie MOSiR Brzozów poprzez udział w rozgrywkach i zawodach zaakceptowanych przez Dyrektora MOSiR.

Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Organizacja sekcji:

 1. MOSiR zapewnia pracowników potrzebnych do utrzymania obiektu do treningów oraz instruktorów, trenerów posiadających stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Bieżącą działalnością sekcji w sprawach organizacyjno-sportowych kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik MOSiR-u, w sprawach szkoleniowych – trener.
 2. Trener jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy w zakresie szkolenia młodzieży, zawodów, w tym wyjazdowych, które podlegają akceptacji Dyrektora MOSiR.
 3. Wszelkie zmiany w planie pracy szkoleniowej dopuszczalne są jedynie po pisemnej akceptacji Dyrektora MOSiR
 4. Członkami sekcji mogą być dzieci po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, a także przedłożeniu aktualnej zgody lekarza na udział w tego typu zajęciach.
 5. Zasady uczestnictwa w zajęciach określał będzie Regulamin Ogólny dotyczący sekcji sportowych.
 6. Prawa i obowiązki członków sekcji reguluje Regulamin Ogólny Sekcji Sportowych przy MOSiR Brzozów.
 7. W razie naruszenia regulaminu sekcji, Dyrektor MOSiR ma prawo nałożyć  następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z sekcji.
 8. W zajęciach sportowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców.
 9. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować szkółkę koszykarską MOSiR Brzozów na zajęciach i turniejach jak i w życiu codziennym.
 10. Przed zajęciami, w trakcie oraz po zajęciach wszyscy zawodnicy maja obowiązek pomagać trenerowi zbierać i przenosić sprzęt sportowy.
 11. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy
 12. W zajęciach treningowych obowiązuje kulturalne zachowanie oraz gra fair-play. Łamanie norm będzie skutkowało upomnieniem trenera, konsekwencjami w formie wyproszenia z zajęć, bądź w ostateczności zawieszeniem udziału w zajęciach.
 13. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich , aż do momentu poprawienia ocen.
 14. Zawodników obowiązuje zakup pełnego kompletu sportowego do treningu: koszulka, spodenki oraz obuwie sportowe.

Gospodarka finansowa:

Gospodarka finansowa sekcji prowadzona będzie przez MOSiR na zasadach i przepisach obowiązujących w jednostce budżetowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji sekcji sportowej Koszykówki.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SZKÓŁKI KOSZYKARSKIEJ
MOSiR BRZOZÓW

 W ROKU SZKOLENIOWYM 2017/18

Wyrażam zgodę na uczestnictwo

(imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………

(data i miejsce urodzenia)………………………………………………

W zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Koszykarską Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie oraz akceptuję regulamin dotyczący działania sekcji.

Adres do korespondencji rodziców, lub opiekunów:       ………………………………………………………….
Telefon kontaktowy  ………………………………………………………………

* Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny  dojazd i powrót mojego dziecka z zajęć.
W razie nie wyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka z zajęć prosimy o podanie osób upoważnionych do odbioru dziecka po zajęciach:……………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zajęciach (alergie, uczulenia, astma, cukrzyca, lub inne choroby).
Prosimy o informacje o ewentualnych chorobach przewlekłych dziecka:    ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie

………………………………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 *niepotrzebne skreślić