Regulamin Pływalni Posejdon

 

REGULAMIN PŁYWALNI POSEJDON

1. Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Brzozowie przy
ul. Parkowej 5a.
2. Pływalnia jest otwarta codziennie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Ostatni klient może            wejść na pływalnię o godz. 21.00.
3. Z pływalni korzystać można:

 • grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
 • indywidualnie – osoby umiejące pływać, które wykupiły czas pobytu na pływalni lub posiadają karnet.

4. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry oraz oznakami chorób stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia,
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia,
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

5. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transponder Systemy Elektronicznej Obsługi Klienta pobranego w kasie pływalni.

 • Osoba wychodząca z hali basenów opróżnia szafkę, rozlicza się w kasie oddając transponder i uiszcza stosowną opłatę,
 • Za zgubiony transponder, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność ponosi osoba wyrządzająca szkody, wg cennika stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,

Opłaty dokonywane są w kasie pływalni. Kasa pobiera opłatę za 1-szą godzinę pobytu wg ustalonego cennika. Za pobyt ponad godzinę pobierana będzie dopłata wg cennika.
6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę  prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć znajdującego się w sekretariacie.
7. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
9. Wstęp na halę basenów możliwy jest tylko w stroju kąpielowym, boso lub specjalnym obuwiu basenowym. Podczas kąpieli obowiązuje używanie czepka kąpielowego.
10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowanie stóp.
11. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika.
12. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:

 • Wchodzić do wody bez zezwolenia i wskakiwać do wody z brzegów basenu,
 • Biegać po chodnikach wokół niecki basenu oraz w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
 • Palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie hali basenów,
 • Niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecać i brudzić terenu pływalni,
 • Hałasować,
 • Wprowadzać psów i innych zwierząt.

13. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających. Uczestnicy zawodów winni posiadać kartę uczestnictwa w zawodach lub inny dokument upoważniający do wstępu.
14. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni odzieży wierzchniej, nie zamkniętych szafkach indywidualnych, przebieralniach, natryskach i na hali basenów, a nieoddanie do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
15. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach:

 • zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
 • wszystkie grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów na hali basenu oraz we wszystkich innych pomieszczeniach obiektu,
 • uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie.

Prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po ćwiczeniach.

 • Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. Przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzą zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię,
 • Za stan bezpieczeństwa grupy całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy,
 • Grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.),
 • Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona,
 • Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię,
 • Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym, przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni,
 • Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.

16. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach. Jeżeli osoba niepełnosprawna korzysta z opiekuna, wówczas opiekunem powinna być osoba pełnoletnia.
17. Osoby korzystające z urządzeń basenowych (sauna, solarium, zjeżdżalnia), zobowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w odrębnych regulaminach.
18. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
20. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik pływalni.

Regulamin dla osób posiadających karnety abonamentowe (elektroniczne)

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne).
2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
3.Osoba regulująca płatność karnetem  zgłasza ten fakt w kasie przed wejściem na pływalnię.
4. Pływalnia oferuje karnety o następujących kwotach i okresach ważności.
– Karnet normalny – 50 zł (kwota do wykorzystania  60,00 zł, 30 dni na wykorzystanie od daty zakupu)
– Karnet normalny – 100 zł (kwota do wykorzystania  125,00 zł, 60 dni na wykorzystanie od daty zakupu)
– Karnet normalny – 200 zł (kwota do wykorzystania  260,00 zł, 180 dni na wykorzystanie od daty zakupu)
– Karnet normalny – 400 zł (kwota do wykorzystania  600,00 zł, 360 dni na wykorzystanie od daty zakupu)
5. Za każdy karnet pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości   20,00 zł (brutto).
6. Po upływie ważności karnetu posiadacz karnetu powinien:
a) doładować karnet na taką samą kwotę na jaką karnet został zakupiony, wówczas kwota która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją    można wykorzystać w uaktualnionym terminie.
7. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu.
8. Na jeden karnet może wchodzić więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie w zależności od tego jaka taryfa danej osobie przysługuje (normalna czy ulgowa)
9. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata, za każde rozpoczęte 6 minut zgodnie z ustalonym cennikiem pływalni.
10. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
11. Dopłaty są automatycznie ściągane z karnetu.
12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż 60 minut zawsze płacą stawkę podstawową (za 60 minut).
13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata regulowana jest gotówką .
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.