Regulamin/pn

Regulamin Sekcji Sportowej Piłki Nożnej

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzozowie

I. Przepisy ogólne:

1. Sekcja sportowa piłki nożnej funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą sekcji sportowej piłki nożnej  jest Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Brzozowie, obiekt przy ul. Legionistów 3.

3. Nadzór  nad działalnością  sekcji sprawuje Dyrektor MOSiR w Brzozowie.

II. Zasady działania:

1. Sekcja sportowa służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży     w zakresie piłki nożnej oraz promowanie tej dyscypliny na terenie Gminy Brzozów.

2. Do szczegółowego zakresu działania sekcji należy:

– prowadzenie naboru, szkolenie dzieci i młodzieży,

– reprezentowanie MOSiR Brzozów poprzez udział w rozgrywkach i zawodach zaakceptowanych przez Dyrektora MOSiR.

3. Szczegółowy zakres obowiązków osób zatrudnionych w sekcji będą regulowały odrębne dokumenty.

III. Organizacja sekcji:

1. MOSiR zapewnia pracowników potrzebnych do utrzymania obiektu do treningów oraz instruktorów, trenerów posiadających stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Bieżącą  działalnością sekcji w sprawach organizacyjno-sportowych kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik MOSiR-u, w sprawach szkoleniowych – trener.

2. Trener jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy w zakresie szkolenia młodzieży, zawodów, w tym wyjazdowych, które podlegają akceptacji Dyrektora MOSiR.

3. Wszelkie zmiany w planie pracy szkoleniowej dopuszczalne są jedynie po pisemnej akceptacji Dyrektora MOSiR .

4. Członkami sekcji mogą być dzieci po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, a także przedłożeniu aktualnej zgody lekarza na udział w tego typu zajęciach.

5. Zasady uczestnictwa w zajęciach określał będzie Regulamin Ogólny dotyczący sekcji sportowych.

6. Prawa i obowiązki członków sekcji reguluje Regulamin Ogólny Sekcji Sportowych przy MOSiR Brzozów.

7. W razie naruszenia regulaminu sekcji, Dyrektor MOSiR ma prawo nałożyć  następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia na okres 1 miesiąca, wykluczenia z sekcji.

8. W zajęciach sportowych Szkółki Piłkarskiej MOSiR Brzozów mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę rodziców.

9.  Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę Piłkarską MOSiR Brzozów na zajęciach i turniejach jak i w życiu codziennym.

10. Przed zajęciami, w trakcie oraz po zajęciach wszyscy zawodnicy maja obowiązek pomagać trenerowi zbierać i przenosić sprzęt sportowy.

11. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy.

12. W zajęciach treningowych obowiązuje kulturalne zachowanie oraz gra fair-play. Łamanie norm będzie skutkowało upomnieniem trenera, konsekwencjami w formie wyproszenia z zajęć, bądź w ostateczności zawieszeniem udziału w zajęciach.

13. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich , aż do momentu poprawienia ocen.

14. Zawodników obowiązuje:

  • zakup pełnego kompletu piłkarskiego do treningu: koszulka, spodenki, getry, torba i bidon z logiem i nazwą szkółki,
  • istnieje możliwość wypożyczenia kompletu piłkarskiego (bluza i spodnie dresowe).

15. Uczestnik sekcji może być zawieszony w przypadku:

  • nieodpowiedniego zachowania w trakcie zajęć sportowych (treningi, turnieje, mecze),
  • nieodpowiedniego zachowania poza zajęciami związanymi z sekcja piłkarską.

16. Reprezentowanie barw innego klubu bez zgody trenera jest równoznaczne z automatycznym skreśleniem z listy członków sekcji piłki nożnej MOSiR Brzozów.

IV. Gospodarka finansowa:

Gospodarka finansowa sekcji prowadzona będzie przez MOSiR na zasadach i przepisach obowiązujących w jednostce budżetowej.

V. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji sekcji sportowej Piłki Nożnej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PIŁKARSKICH SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ MOSiR BRZOZÓW

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PIŁKARSKICH SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ MOSiR BRZOZÓW

 W ROKU SZKOLENIOWYM 2017/18

                Wyrażam zgodę na uczestnictwo

(imię i nazwisko dziecka)………………………………………………………………………………….

(data i miejsce urodzenia)……………………………………………………………………………………

W zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Piłkarską Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie oraz akceptuję regulamin dotyczący działania sekcji.

Adres do korespondencji rodziców, lub opiekunów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………………………

* Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny  dojazd i powrót mojego dziecka z zajęć.

W razie nie wyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka z zajęć prosimy o podanie osób upoważnionych do odbioru dziecka po zajęciach:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zajęciach (alergie, uczulenia, astma, cukrzyca, lub inne choroby).

Prosimy o informacje o ewentualnych chorobach przewlekłych dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie

 

……………………………………………………………………………………………………….

(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 *niepotrzebne skreślić