Regulamin ogólny

 

REGULAMIN OGÓLNY SEKCJI SPORTOWYCH

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOZOWIE

bb22

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie jest jednostką organizacyjną Gminy prowadzącą działalność na terenie Gminy Brzozów.
 2. Siedzibą MOSiR jest miasto Brzozów.
 3. Bezpośredni nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Brzozowa.
 1. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Do sekcji sportowych mogą należeć dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 3. Uczestnictwo w sekcji sportowej osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
 4. Naboru do poszczególnych sekcji sportowych prowadzi instruktor/trener zajmujący się sekcją.
 5. Po dokonaniu naboru, przyjęcia w poczet członków sekcji dokonuje pracownik MOSiR-u Brzozów na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego. Deklaracja zawiera: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, zgoda pisemna prawnego opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej).
 1. II.PRAWA CZŁONKA SEKCJI SPORTOWEJ MOSiR BRZOZÓW
 2. Udział w zajęciach sportowych.
 3. Udział w rozgrywkach i zawodach sportowych.
 4. Opieka instruktorska.
 5. Korzystanie z wyposażenia i bazy szkoleniowej.
 6. Może być nagradzany i wyróżniany za osiągnięcia sportowe na wniosek instruktora.
– ustna pochwała
– pisemna pochwała dyrektora MOSiR-u adresowana do rodziców
– nagroda Dyrektora MOSiR
 1. Może zgłaszać własne projekty we wszystkich sprawach związanych z sekcją sportową w której uczestniczy.

 

 1. III.OBOWIĄZKI CZŁONKA SEKCJI SPORTOWEJ MOSiR BRZOZÓW
 2. Dbać o dobre imię MOSiR-u Brzozów , tworzyć pozytywy klimat wokół uprawianej dyscypliny.
 3. Dbać o sprzęt sportowy będący mieniem MOSiR-u.
 4. Godnie reprezentować MOSiR na treningach, zawodach sportowych i poza nimi.
 5. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych.
 6. Informować wcześniej instruktora prowadzącego sekcje o nieobecności w zajęciach bądź zawodach sportowych.
 7. Prowadzić sportowy tryb życia.
 8. Dokonywać ewentualnych wpłat związanych z uczestnictwem w sekcji sportowej.
 9. Kontynuacja kariery sportowej po ukończeniu zajęć w sekcji sportowej MOSiR w sekcjach sportowych współpracujących z MOSiR w Brzozowie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA SEKCJI SPORTOWEJ MOSiR BRZOZÓW
 2. Za niestosowanie się do regulaminu obowiązującego każdego członka sekcji instruktor oraz Dyrektor może stosować następujące sankcje:
 3. Upomnienie ustne, lub pisemne.
 4. Skreślenie z listy członków sekcji (instruktor prowadzący daną sekcje sportową może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków. Od takiej decyzji skreślony członek może odwołać się do Dyrektora MOSiR-u w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu. Ostateczną decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor zawiadamiając o tym fakcie pisemnie zainteresowaną osobę.
 5. Skreślenia z listy można dokonać za:
– naruszanie zasad regulaminu
– działanie na szkodę MOSiR
– brak udziału w zajęciach bez podania konkretnej przyczyny

V. INSTRUKTORZY, PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia instruktora określają odrębne przepisy.
 2. Przestrzeganie zasad regulaminowych MOSiR-u Brzozów.
 3. Realizowanie powierzonych zadań zgodnie z ustalonymi terminami, w sposób metodyczny oraz zgodny z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.
 4. Dokumentowanie prowadzonych zajęć.
 5. Prowadzenie naboru do sekcji.
 6. Opracowywanie rocznego planu pracy konkretnej sekcji.
 7. Nadzór nad członkami sekcji podczas zajęć sportowych oraz zawodów sportowych.
 8. Tworzenie ogólnej, przyjaznej atmosfery wokół MOSiR-u Brzozów.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO DYREKTORA MOSiR, KTÓRY ROZSTRZYGA SPRAWY SPORNE I NIE UJETE W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWEJ JEST AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W SEKCJI pływackiej

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BRZOZOWIE

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pesel………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………..
Deklaruję chęć uczestnictwa w sekcji sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Brzozowie, jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie, akceptuję jego treść i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.
 
…………………………………………………………… …….
   podpis członka sekcji podpis prawnego opiekuna/ rodzica