/* custom css */ .tdi_2_574{ min-height: 0; }
/* custom css */ .tdi_4_519{ min-height: 0; }
/* custom css */ .tdi_6_43e{ vertical-align: baseline; }

/* custom css */ .tdi_8_664{ min-height: 0; } /* inline tdc_css att */ .tdi_8_664{ margin-top:20px !important; margin-bottom:20px !important; } .tdi_8_664 .td_block_wrap{ text-align:left }
/* custom css */ .tdi_10_779{ vertical-align: baseline; }

 Kontakt:  Brzozów, ul. Legionistów 3,   tel. 134341527,    e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl

REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

MOSiR W BRZOZOWIE

 1. Stadion lekkoatletyczny jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Brzozów. Nadzór nad bieżnią oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
 2. Godziny otwarcia obiektu mogą ulegać zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie, warunki atmosferyczne)
 3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień oraz do uwag właściciela.
 5. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.
 6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystającego z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o bieżnię oraz wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie obiektu.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.
 9. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym przez MOSiR.
 10. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.
 11. Na bieżni ZABRANIA SIĘ:
 12. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów niesportowych,
 13. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach itp.,
 14. Niszczenia urządzeń sportowych i powierzchni tartanowej,
 15. Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
 16. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia,
 17. Zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 18. Przeszkadzania innym użytkownikom bieżni,
 19. Korzystania z bieżni osobie małoletniej poniżej 13 roku życia bez opieki osoby dorosłej,
 20. Korzystania z bieżni w trakcie imprez sportowych odbywających się na bieżni lub płycie głównej boiska
 21. Wprowadzania zwierząt
 22. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.
 23. Kierownik obiektu lub osoba dyżurująca może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 24. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR-owi i osobom trzecim
 25. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 27. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego można zgłaszać w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 w administracji obiektu.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.
/* custom css */ .tdi_13_6bb{ vertical-align: baseline; }